Egzamin na prawo jazdy stanowi zwieńczenie całego procesu szkoleniowego, jakiemu poddany zostaje każdy z kandydatów na kierowcę. Egzamin państwowy składa się z dwóch części:

 • teoretycznej,
 • praktycznej.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Część teoretyczna egzaminu obejmuje:

20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedź TAK/NIE), w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za każde 3 punkty,
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za każde 2 punkty,
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za każde 1 punkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej (odpowiedzi A, B, C), w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za każde 3 punkty,
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za każde 2 punkty,
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, za każde 1 punkt.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z dwóch części: 

 • egzaminu na placu manewrowym,
 • egzaminu w ruchu miejskim.

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

 lp

Zadanie egzaminacyjne

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (łuk).

3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 

KRYTERIA OCENY

Zadanie 1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

            a) poziom oleju w silniku,

            b) poziom płynu chłodzącego,

            c) poziom płynu hamulcowego,

            d) poziom płynu w spryskiwaczach,

            e) działanie sygnału dźwiękowego,

            f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

            g) działanie świateł mijania,

            h) działanie świateł drogowych,

            i) działanie świateł hamowania „STOP”,

            j) działanie świateł cofania,

            k) działanie świateł kierunkowskazów,

            l) działanie świateł awaryjnych,

            m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i , osoba egzami­nowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

 • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.Urządzenie losuje 1 ele­ment spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określo­nych w lit. f–m. 1)

 

Zadanie 2

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

            a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

            b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole za­trzymania pojazdu),

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu, w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

 

Zadanie 3

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wznie­sieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 

ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE W RUCHU DROGOWYM

 

 lp

Zadanie egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości 

3

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

4

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

5

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

6

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

7

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

8

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

9

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

10

Przejazd przez przejścia dla pieszych

11

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy kategorii B):

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parko­wania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parko­wanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszcze­nia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odby­wa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania po­między pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykony­wania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wy­konywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru do­puszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

12

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, za­toczki itp.),

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

13

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

14

Przejazd przez tunel*

15

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

16

Wykonanie manewru wyprzedzania

17

Wykonanie manewru omijania

18

Wykonanie manewru wymijania

19

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

20

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo

21

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

22

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

23

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

*

**

* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe
lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

Minimalny czas trwania egzaminu państwowego w ruchu drogowym to 45 min. Egzaminator ma możliwość skrócenia czasu egzaminu do 25 min, jeśli osoba zdająca nie popełnia błędów i zrealizowała zadania egzaminacyjne w sposób poprawny.